90 jaar geschiedenis muziekvereniging “Tot Ons Genoegen”

Weinig verenigingen kennen een curieuzere reden voor hun oprichting dan de jubilerende fanfare Tot Ons Genoegen (T.O.G) uit Garderen. Op initiatief van de toenmalige burgemeester Westrik van Barneveld kwamen 31 mei 1931 een twintigtal mannen bijeen om een muziekvereniging op te richten om de ‘balorigheid van de Garderense belhamels’ in de kiem te smoren.

Voor de startende 23 leden tellende muziekvereniging, werden Instrumenten aangeschaft in Eindhoven en al vrij snel gingen de repetities van start onder leiding van ‘directeur’ Polhout. Eerst op allerlei plaatsen in Garderen, maar al vrij snel werd een barak gebouwd die dienst ging doen als repetitielokaal. Na een aantal dirigenten werd dirigent Mooij in 1934 aangesteld en weet het dirigeerstokje 29 jaar vast te houden.

Na de Tweede Wereldoorlog – een periode die door de toenmalige notulist kernachtig is samengevat in de woorden ‘moeite en narigheid’ – werd de naam van vereniging gewijzigd in het huidige ‘Tot Ons Genoegen’. De draad van voor de oorlog werd vlot weer opgepakt en de resultaten op de concoursen bleven goed. Voor Garderenen die terugkeerden uit Indië werden veel serenades gebracht en ook werd er gespeeld tijdens het bezoek van koningin Juliana en prins Bernard aan Gelderland.

Het is 1951 als vrouwen voor de eerste maal mogen deelnemen aan de jaarvergadering. In die tijd speelde de vraag of vrouwen wel lid mochten worden van de ‘trommelclub’, zoals toen de drumband nog heette.  In 1955 werd de knoop doorgehakt en traden de eerste vrouwen toe. De start van het tamboerkorps was daarmee een feit. De tamboers waren de eersten die op eigen kosten een uniform aanschaften. Dit zette ook de fanfare aan het denken. In 1961, tijdens het 30 jarig jubileum, was het dan zover en ontving de fanfare ‘als geschenk van de Garderense burgerij’ hun eerste blauwe uniform en liep heel T.O.G er van top tot teen picobello bij.

In 1963 kwam dirigent Mooij te overlijden. Tijdelijk dirigent Kieft werd al snel opgevolgd door De Kort die vijf moeizame jaren later het dirigeerstokje weer overdroeg aan dirigent Marinus Gerritsen. Het tamboerkorps had in die tijd te kampen met een chronisch gebrek aan leden en door een brand bij een van de leden thuis gingen ook nog eens vijftien trommen en een groot aantal spullen voor een geplande bazar in vlammen op. Een schadepost van ruim 3.000 gulden, die niet verzekerd was. Maar gelukkig hielp de gemeente Barneveld ons letterlijk uit de brand.

De vereniging kende in haar bestaan veel ups and downs. Op bestuurlijk gebied ‘rommelde’ het nog wel eens, maar ook qua ledenaantal waren er sterke schommelingen. Het belang van het voortbestaan van T.O.G werd echter aldoor voor ogen gehouden. Horeca en middenstand sprongen regelmatig bij en door de leden werden regelmatig acties georganiseerd om de zaak draaiende te houden zoals de rookworstenactie en natuurlijk de oliebollenactie.

In de jaren ’70 ging het weer crescendo met T.O.G. De drumband kreeg nieuwe uniformen, het 40-jarig bestaan werd gevierd met een muzikale show waar veel korpsen uit omliggende plaatsen aan deelnemen en in 1976 vond een heuse Taptoe plaats. Dit is tevens het jaar dat de blauwe uniformen van de fanfare vervangen werden door de groene. Dirigent Gerritsen kwam in 1974 plotseling te overlijden en werd opgevolgd door Schotten, die op zijn beurt in 1977 alweer plaats maakt voor dirigent Remmerts. Onder zijn leiding werd tijdens een concours in Ulft een eerste prijs in de wacht gesleept. Dit was een ware bloeitijd van T.O.G.

Na het 50 jarig jubileumin 1981, dat groots werd gevierd, zakte de boel midden jaren ’80 weer helemaal in. ’’ Dirigent Hendriks, die Remmerts inmiddels had opgevolgd, sprak over ‘zwarte jaren’.De eerste tekenen van herstel kwamen in 1988 toen de drumband een uitnodiging kreeg om in Duitsland te komen optreden. In 1989 volgde een optreden in Oostenrijk. De fanfare bleef te klein, terwijl de drumband gestaag groeide. Het 60 jarig bestaan werd niet eens meer gevierd en voor het eerst lag een plan ter tafel om helemaal te stoppen met straatoptredens.De drumband verzette zich fel en nadat dirigent Donders zijn intrede deed, zette ook langzaam het herstel in bij de fanfare.

De fanfare ging met een eigen show deelnemen aan de jaarlijkse taptoes in Garderen en tijdens onze jaarlijkse uitvoeringen keerde het toneel als vast onderdeel terug. Het publiek kwam massaal terug en het ledenaantal steeg navenant. Voor het eerst kreeg de vereniging als geheel een uitnodiging om een aantal optredens te verzorgen in het Duitse Neustadt. En dat werd een groot succes!

In 1996 vierde T.O.G het 65 jarig jubileum. De vereniging telde toen 80 leden waarvan er 55 een instrument bespeelden. Het volledige instrumentarium werd vervangen en TOG ging weer op concours.

Tien jaar verder met het 75 jarige bestaan in 2006, bestaat de fanfare onder leiding van Joop Donders uit 22 spelende leden en de drumband  uit 16 spelende leden,  die – na de instructeurs / tamboer-maîtres Dik Does, Kees Hoek, Wout van de Kamp, Peter Vermeer, Reijer Schouten, Peter Verschuur en Arie Hoogers – vanaf 2004 onder leiding staan van Lodewijk Visser. In 2006 kwam ook een nieuw uniform. Het oude uniform was na 30 jaar gebruik dan ook wel aan vervanging toe. Ook kwam er een nieuw vaandel.

In 2007 vertrekt Joop Donders als dirigent en wordt opgevolgd door Liesbeth Vernout die het na een jaar al voor gezien houdt. Haar opvolger is Piet Verheijen, en die blijft tot einde 2012. Wegens ziekte kon hij niet dirigeren tijdens ons 80 jarig Reunie concert. Als invaller kwam Joop Donders ons helpen en is daarna gebleven als dirigent.

Nu in april 2016 is het aantal spelende leden bij de fanfare gezakt tot 16, en bij de drumband slechts 4 leden. Met behulp van gastspelers is het mogelijk dit concert te geven. Deelname aan concoursen zit er niet meer in met een dergelijke ‘krappe bezetting’. Ook tijdens koningsdag, dodenherdenking, Sint Nicolaas intocht, lampionnenoptocht kunnen we niet altijd “de weg op”.

Dankzij de dorpsbewoners, het bedrijfsleven, voormalige hoofdsponsor bouwonderneming Van de Kolk en huidige hoofdsponsor Jonker & Schut kunnen we het financieel redden.

Terugblikkend op 90 jaar T.O.G is een waar genoegen. Men komt tot de conclusie dat ‘de schik’ toch wel overheerste. Het plezier in muziek maken, maar ook de gezelligheid met elkaar hebben de vereniging drijvende gehouden. Onder het genot van een biertje komen al snel een aantal anekdotes boven borrelen. Een ‘grote trommelaar’ die zijn voorganger niet ziet, maar ook de kuilen in de weg niet, met alle gevolgen van dien. Een muzikant die even de dirigent vervangt en tijdens het dirigeren plotseling met zijn broek op de enkels staat op het podium. Blazers die struikelen en het mondstuk vervolgens bijna inslikken. De boerenkapel die in de jaren ’80 een graag geziene gast was tijdens evenementen in de regio. En niet te vergeten al die gezellige feestjes, barbecues en uitjes met de leden onderling.

Om de 100 jaar te halen zullen we er toch wat leden bij moeten hebben. Er zijn al leden gezien die grijs haar hebben.

De tijd gaat hard, en nu in 2021 bestaat T.O.G. 90 jaar. De bezetting is iets gezakt bij de fanfare naar 13. De drumband is stabiel met 5 leden. Inmiddels is er veel veranderd. We gebruiken bij het optreden meestal de blauwe jasjes. Het uniform is eigenlijk alleen nog te zien bij de dodenherdenking op 4 mei. Ook hebben we helaas dorpshuis “De Koepel” moeten verlaten na 44 jaar. Daarvoor stond er het Verenigingsgebouw, waar we ook 21 jaar gebruik van gemaakt hebben. Voorlopig kunnen we oefenen en onze instrumentarium kwijt in het nieuwe dorpshuis “De Wardborg”. Dit dorpshuis is eigenlijk te duur voor onze kleine vereniging. Maar we blijven zoeken naar alternatieven. In 2020 hebben we weinig kunnen oefenen door de corona. Ook het geplande jubileumconcert (90 jaar T.O.G.) in juni zal uitgesteld worden. Joop Donders en Lodewijk Visser kunnen niet wachten om weer te beginnen. We zijn al rijkelijk voorzien van bladmuziek. Het onderlinge contact tussen bestuur en leden is nu gemakkelijker geworden door de T.O.G. app.

Op naar 95 jaar TOG